Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Zástupce agentury Helptour byly přizváni k účasti na projektu Náboženský cestovní ruch realizovaném agenturou Czechtourism. První setkání pracovní skupiny se uskutečnilo v rámci veletrhu GO+REGIONTOUR 2012 v Brně.

 
 

Cílem agentury CzechTourism je vytvoření marketingové strategie, která bude obsahovat standardní části: úvodní, analytickou a návrhovou část. Na základě informací z těchto částí bude vytvořena marketingová strategie, která bude obsahovat konkrétní marketingové nástroje pro jednotlivý segment turistů 4 náboženských směrů (římskokatolická církev, protestantská církev, pravoslavná církev a judaismus) a konkrétní zdrojovou zemi. Vznikne knižní publikace, která bude obsahovat i praktický manuál tvorby regionálních produktů NCR. Snahou je, aby se tato publikace stala určitým návodem pro turistické regiony, jak uchopit NCR a jak marketingově zacílit na zahraniční i domácí věřící turisty.

 

V návaznosti na zkušenosti z realizace projektu značky Magni | Cesty s příběhem a nastaveného cíle agentury Czechtourism projektu Náboženský cestovní ruch vydala agentura Helptour stanovisko, ve kterém navrhuje zejména změnu projektu s cílem dát jej do souladu s výsledky Zprávy o Koncepci CR do doku 2013, která konstatuje úkol podpořit realizaci kvalitních konkurenceschopných produktů cestovního ruchu, zpracovat Střednědobou marketingovou koncepci cestovního ruchu ČR a vypracovat Manuál tvorby produktů a to na úrovni propojení národních a regionálních produktů.

Svůj postoj opíráme především o Zprávu o hodnocení Koncepce cestovního ruchu z července 2011, zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj. Ve Zprávě se mimo jiné uvádí:

Je proto jasně překvapivý minimální počet dosud podpořených projektů v hodnoceném období.  Na tuto problematiku orientovaný IOP zatím přinesl pouze tři projekty v celkové výši cca 29 mil. Kč. Takto nízký počet národních produktů cestovního ruchu je na jedné straně dán složitostí problému přípravy takových produktů (nutnost koordinace velkého množství subjektů, neexistence konkurenceschopných regionálních produktů jako základních kamenů produktů hierarchicky vyšší úrovně apod.), na straně druhé i skutečností, že poměrně mnoho dosud podpořených projektů má často v názvu produkt (např. projekty CzechTourism), ten je však povětšinou jen verbálně popsán v marketingových strategiích těchto projektů (co by mělo být produktem, kdo, jak a kdy se připraví, nechybí ani akční plány), naprostá většina finančních prostředků jde však na marketing a propagaci těchto projektů.

 

Tato situace je zrcadlově stejná, jen ještě v daleko větším měřítku, u tvorby regionálních produktů cestovního ruchu (viz následující opatření).

Na řešení tohoto problému by se Koncepce měla přednostně soustředit ve zbývajícím období, např. v plánované Střednědobé strategii rozvoje cestovního ruchu v gesci MMR ČR

 

Zatím slabou stránkou je značně nedostatečná realizace záměrů Koncepce v Prioritě 1- Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů cestovního ruchu, především pak v Opatření 1.1 - Tvorba nosných národních a nadnárodních produktů cestovního ruchu. Dosud realizované aktivity směřovaly především k vytváření krátkodobých marketingových strategií a projektů na podporu cestovního ruchu ČR v zahraničí (v tom i podpora domácího cestovního ruchu) bez skutečné tvorby národních produktů a jejich následného uvádění na trh.

Jedním z důvodů je i dosud nerealizovaná aktivita v Konsolidovaném plánu podpory cestovního ruchu na roky 2010/2011 v aktivitě 7. Strategické plánování – Manuál pro tvorbu projektů, který by měl definovat např. co je možno považovat za produkt, jaká kritéria musí splňovat, případně i způsob distribuce.

Z výsledků provedených analýz naplňování Koncepce za hodnocené období 7/2009 – 6/2011, resp. za celé období 2007 – 6/2011, vyplývají některé skutečnosti, které lze formulovat jako dílčí doporučení pro zbývající naplňování cílů Koncepce:

-       důsledně realizovat aktivity obsažené v Plánu aktivit cestovního ruchu,

-       urychlit zpracování zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu,

-       podpořit realizaci kvalitních konkurenceschopných produktů cestovního ruchu, zpracovat Střednědobou marketingovou koncepci cestovního ruchu ČR a vypracovat Manuál tvorby produktů,

-       podpořit tvorbu kvalitních dat a informací o cestovním ruchu a zabezpečit jejich následné využití pro další rozvoj cestovního ruchu,

-       zajistit vyváženou implementaci všech opatření Koncepce do konce její platnosti,

-       na základě vyhodnocení stávající Koncepce odpovědně připravit novou Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020

 

Celé stanovisko agentury HelpTour ke stažení zde >>> www.magni.cz/dokumenty/HT_Stanovisko%20k%20NCR.pdf

 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour