Střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace Národního strategického referenčního rámce

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo zprávu “Střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace Národního strategického referenčního rámce”
 
 

Výsledky evaluace zpracované společností KPMG se zaměřilo mimo jiné i analýzu vývoje socioekonomického prostředí a vyhodnocení, jakým způsobem je rozvoj jednotlivých oblastí podporován z prostředků SF a SR na oblast cestovního ruchu. Zpráva konstatuje, že význam cestovního ruchu pro národní hospodářství v důsledku hospodářské krize mírně poklesl (z 2,9 % HDP v roce 2007 se snížil na 2,8 % v roce 2010, Celkový počet turistů (domácích i zahraničních) poklesl z 12,96 mil. v roce 2007 na 12,21 mil. v roce 2010.  Oblast cestovního ruchu je podporována prostřednictvím IOP, ROP a OP PK.  Zpráva konstatuje, že pokračuje trend koncentrace návštěvníků a kulturních aktivit do turisticky atraktivních lokalit.  Mezi dlouhodobě nejnavštěvovanější regiony patří Praha, Jihomoravský a Jihočeský kraj. Kulturní infrastruktura a nabídka kulturních služeb se soustřeďuje zejména do větších měst. Lokálně se kulturní infrastruktura rozvíjí bez plošného systému zejména na základě občanských aktivit. Ve všech hodnocených indikátorech se z regionálního hlediska nejvíce projektů realizuje v Jihočeském kraji, ve kterém hraje cestovní ruch významnou roli z hlediska rozvoje regionu.

Zpráva dále konstatuje, že systém propagace a rozvoje cestovního ruchu je nejednotný a nedostatečně koordinovaný. Spolupráce a partnerství mezi veřejnoprávními a podnikatelskými subjekty v oblasti cestovního ruchu nejsou nadále adekvátně rozvíjeny. V zásadě to tak potvrzuje zkušenosti projektu MAGNI, který vychází a opírá se právě o požadavek koordinace a spolupráce a nelze si než přát, aby nebyly konstatovány stále  stejné skutečnosti, viz. např. zpráva MMR k hodnocení Koncepce cestovního ruchu, ale že již dojde k přijetí konkrétních opatření koordinace, pochopitelně na úrovni veřejné správy. Čekání na nový zákon, který by stanovil povinnosti, se nezdá být jedinou cestou. Pokud totiž mají jít na cestovní ruch finanční prostředky veřejných rozpočtů a evropské unie, jedná se více než o zákon, který by měl napomoci sjednotit cíle a snahy po efektivnosti. Propagace bez zaměření se na návštěvnost a příjmy, tedy přímé dopady, nemůže být jen věcí zákona. Jde o pochopení podstaty co je cestovní ruch a že pouze privátní sektor činí příjmy, vyjma příjmů z návštěv kulturních památek.

 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluacni-cinnost-2/Strednedobe-hodnoceni-vecne-a-financni-realizace-N

 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour