Uskutečnila se pracovní skupina Magni s církvemi, agenturou Czechtourism a dalšími subjekty

Dne 29.10. se v prostorách agentury Czechtourism uskutečnila pracovní skupina Magni na podporu a rozvoj kulturně - poznávacího cestovního ruchu s důrazem na duchovní tradice.
 
 
Záměrem pracovní skupiny je zpracování a schválení komunikačního plánu na podporu poznávacího cestovního ruchu s důrazem na duchovní tradice. Cílem pracovního setkání bylo:
 1. projednání a odsouhlasení tematického zaměření komunikace
 2. odsouhlasení vymezení tematických turistických tras a míst v území
 3. vyjasnění a doplnění kalendáře kulturních a duchovních akcí na rok 2013Komunikační plán a jeho schválení naplňuje memorandum o spolupráci mezi agenturou Helptour a jednotlivými církvemi – Českobratrská církev evangelická, Církev československá husitská a Pravoslavná církev. Vzhledem k povaze a rozvoji segmentu poznávacího cestovního ruchu, byly do pracovní skupiny přizváni i zástupce dalších institucí, které svými aktivitami a činnostmi korespondují a mohou tak ve spolupráci přispět k naplněním dlouhodobých cílů:

 1. zvýšení povědomí o České republice u zahraničních a domácích turistů jako destinaci, kterou stojí za to navštívit a objevovat v návaznosti na bohatý odkaz a rozmanitost duchovních tradic křesťanství a bohatství
 2. zvýšení návštěvnosti sakrálních památek a dalších historicko-kulturních objektů na území regionů návštěvníky z tuzemska a zahraničí.


Naplnění cílů má být dosaženo prostřednictvím ustaveného partnerství, ustavené pracovní skupinou, které  integruje aktivity jednotlivých partnerů se záměrem jednotné komunikace vůči cílovým skupinám v tuzemsku a zahraničí. Partnerství zahrnuje subjekty jak z oblasti cestovního ruchu, tak církví, veřejné správy a podnikatelských subjektů.


Mgr. Marek Mráz, ředitel pro marketing agentury Czechtourism, následně pozdravil přítomné za národní agenturu Czechtourism, v jejichž prostorách se setkání konalo. Podpořil takovouto iniciativu ze strany agentury Helptour a podtrhl, že komunikační plán značky Magni konvenuje s Marketingovou koncepcí cestovního ruchu České republiky 2013+, kterou Czechtourism bude realizovat v nadcházejících letech. Nedílnou součástí koncepce je podpora kulturních produktů cestovního ruchu, mezi které patří i tzv. Spirituální turismus (viz. definice v Koncepci) pod označením Cesty s příběhem.  

Tematické zaměření a rozsah komunikačního plánu je primárně postaven na vytipovaných výročích osobností a událostí, které si připomeneme v nadcházejících letech 2013 – 15. Za zmínku stojí především výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863, ale i výročí 400 let od posledního autentického vydání Bible Kralické v roce 1613, výročí 290 let od smrti stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichl v roce 1723 a v neposlední řadě výročí 750 let založení kláštera Zlatá Koruna v roce 1263. Výhledově se blíží výročí 600 let od srmti Mistra Jana Husa.  


Ing. Toušek z agentury Helptour seznámil přítomné se základní představou rolí zúčastněných stran v komunikačním mixu, který zahrnuje komunikaci jednak prostřednictvím tradičních kanálů jako je tisk, internet, televize, rozhlas, jednak počítá s „interní“ komunikací jednotlivých partnerů, tj. církví, asociací učitelů dějepisu atd. vůči jednotlivým cílovým skupinám. Komunikace a prezentace v zahraničí je pak primárně koordinována s agenturou Czechtourism a jejími zahraničními zástupci. Přítomní se postupně vyjadřovali ke svým rolím a možnostem k podpoře komunikace vybraných témat v roce 2013


Ve spolupráci s partnery, zejména církvemi, ale i Národním památkovým ústavem a dalšími subjekty je zpracováván ucelený kalendář kulturních a duchovních akcí plánovaných zejména ve vztahu k výročím. Tyto akce se stanou 


Důležitou součástí komunikačního plánu. Akce jsou veskrze nezbytný předpokladem při vytváření konkrétní nabídky cestovního ruchu neboť oživují impuls památky a památná místa a mohou tak výrazně podpořit motivaci k jejich návštěvě. Ing. Toušek vyjádřil nutnost specifikovat ze strany organizátorů cílové skupiny, kterým jsou akce určeny a to jak na mezinárodní, národní a regionální  úrovni. Jednotliví zástupci církví postupně představili své hlavní akce plánované na rok 2013 (viz. přehled akcí v příloze).


Na závěr představil Ing. Toušek vymezení konkrétních míst spojených s chystanými výročími ve formě itinerářů turistických cest. Ty se stanou společně s chystanými akcemi základem pro tvorbu ucelené nabídky cestovních produktů, při jejichž tvorbě je potřeba zapojit i aktéry cestovního ruchu v daných místech včetně zajištění odbornosti služeb průvodců. 


Závěrem

Účastníci se shodli na doplnění zejména kalendáře akcí na rok 2013. Následně HelpTour finalizuje Komunikační plán 2013 - 15
HelpTour projedná podporu kampaně pro DCR a příjezdový cestovní ruch s agenturou Czechtourism a podá žádost o podporu formou záštit ze strany ministrů (MMR, MKCR). Snahou je dále projednat zapojení krajů, měst a dalších institucí (muzea, galerie) do partnerství značky Magni. Účastníci pracovní skupiny:

 • Ing. Marek Toušek, agentura Helptour
 • Mgr. Marek Mráz, Czechtourism
 • Mgr. Ludmila Růžičková, Czechtourism
 • Gerhard Reininghaus, Českobratrská církev evangelická
 • Hana Tonzarová Th.D., Církev československá husitská
 • THDr. Jiří Vaníček, Církev československá husitská 
 • Mgr. Ondřej Chrást, Pravoslavná církev
 • JUDr. Tomáš Kraus, Federace židovských obcí
 • Mgr. Marta Soukupová, Ministerstvo kultury
 • Ing. Rostislav Hošek, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Mgr. Pavel Martinovský, Asociace učitelů dějepisu
 • Mgr. Bohunil Kejř, Evangelický týdeník
 • Markéta šindelářová, Český rozhlas
 • Eva Hrozková, Česká televizeNepřítomní členové pracovník skupiny

 • Ing. Petr Svoboda, Národní památkový ústav
 • Ota Halama Th.D., Evangelická teologická fakulta
 • Mgr. Martin Horálek, mediální expert

 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour