Seminář o Karlu IV.

U příležitosti 700. let od narození Karla IV. v roce 2016 jsme připravili odborné školení pro profesionály v cestovním ruchu.
 
 

 Karel IV., císař z Boží milosti

Odborné školení pro pracovníky cestovního ruchu u příležitosti 700. výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV.
(turistická sezóna 2016)

 

Proč seminář o Karlu IV.?

V roce 2016 uplyne již 700 let od narození římského císaře a českého krále Karla IV., jednoho z nejmocnějších a zároveň nejvzdělanějších vladařů evropských dějin, který byl výrazným podporovatelem kultury, vzdělanosti a umění. Česká republika se dodnes honosí velkým množstvím pamětihodností z dávných karlovských časů, jež svou krásou a tajemstvím přitahují tuzemské i zahraniční turisty. Velké karlovské jubileum je příležitostí k důstojným oslavám zaštítěným mnoha státními, veřejnými, vědeckými a církevními institucemi.

Rovněž Agentura CzechTourism se rozhodla propagovat v České republice a zejména v zahraničí významné lokality spojené s osobností Karla IV. a jeho dobou, což je příležitostí, jak v prostředí cestovního ruchu objevit nové dimenze karlovské tradice pro evropskou i světovou kulturu, stejně jako inovativně upozornit na některé známé i opomíjené turistické lokality v České republice, tj. v Praze, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
 

Komu je seminář určen?

Originálně koncipovaný odborný seminář „Karel IV., císař z Boží milosti“ je zacílen na pracovníky v cestovním ruchu, tj. zejména na turistické průvodce, pracovníky odborů kultury a cestovního ruchu při magistrátech a městských či obecních úřadech, případně též na pracovníky dalších muzejních a galerijních institucí, otevřen je však i dalším zájemcům a zájemkyním – pokud to kapacita seminárních prostor dovolí.
 

Co je cílem anebo co se dozvíte?

Seminář, v němž před Vás jakožto lektoři předstoupí přední odborníci na problematiku osobnosti Karla IV. i českých a evropských dějin středověku, usiluje o to, aby pracovníky a pracovnice v cestovních ruchu kvalitně připravil na všechny výzvy jubilejního karlovského roku.

V rámci semináře budou účastnící prostřednictvím přednášek spojených s obrazovou prezentací zevrubně a zároveň přístupnou formou seznámeni s nejdůležitějšími dimenzemi osobnosti Karla IV. a jeho doby, tj. s jeho životem a rodinným zázemím, s jeho církevně-politickou úlohou v českých zemích i Evropě, s karlovskou zbožností a spiritualitou, stejně jako s uměním oněch časů a jeho otiskem v současné České republice. V rámci každé přednášky bude prostor pro diskusi.

Seminář se koná v moderních prostorách Akademického konferenčního centra v Husově ulici na Starém Městě pražském, tj. v bezprostřední blízkosti významných památek slavné karlovské doby. 
 

Lektoři

  doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
historik, filosof a editor, koordinátor a vědecký pracovník Collegia Europaea při FF UK & FLÚ AV ČR, odborník na kulturní a náboženské dějiny středověku
 
  doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
historik a pedagog Katolické teologické fakulty UK, odborník na problematiku středověké hagiografie a kultu svatých
  Mgr. Martin Nodl, Ph.D.
historik a vědecký pracovník Centra medievistických studií AV ČR & UK, odborník na kulturní a sociální dějiny pozdního středověku
  prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
historik umění a prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy, odborník na křesťanskou ikonografii a středověké malířstv
 

Místo seminářů

 • Akademické konferenční centrum Akademie věd, Husova 4a, Praha 1, www.akc-avcr.cz
   

Délka

 • 10 hodin
   
   

Termín konání

11. a 12. února  2016

Konkrétní termíny jsou uvedeny v tabulce programu školení. Změna termínu vyhrazena organizátorem. Registrovaní účastníci budou s dostatečným předstihem informováni pokud se termín seminářů změní.
 
 

Cena


3 900 Kč vč. DPH

Cena obsahuje: materiály k přednáškám, občerstvení během přednášek v konferenčním centru, osvědčení o absolvání. 

Uzávěrka registrací

Pondělí 10.2.2016 nebo do naplnění kapacity místProgram školení

Téma Lektor Termín

Život Karla IV. aneb Lucemburkové na českém trůně

 • vzestup lucemburské dynastie
 • životaběh Karla IV.
 • rodinný kontext
 • obecný přehled politického, náboženského, kulturního a hospodářského významu Karla IV. pro české země, Svatou říši římskou a Evropu
Mgr. Martin Nodl, Ph.D.                   Čtvrtek 11.2. 2016
9:30 - 10:30
10:45 - 11:45        

Karel IV. jako císař a Evropan

 • Svatá říše římská a Lucemburkové
 • Karel IV. a jeho imperiální politika mezi křesťanským Západem a Východem
 • České království jako „srdce Evropy“ a Čechové jako „Nový Izrael“
 • Karel IV. a jeho úsilí o evropskou církevně-politickou rovnováhu
doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.                        Čtvrtek 11. 2. 2016 
12:30 - 13:30
13:45 - 14:30 

Karel IV. a země Koruny české

 • státoprávní koncepce Koruny české
 • správní systém zemí Koruny české
 • Karel IV. jako zakladatel a hospodář
 • Karel IV. jako „ideální panovník“
doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. Pátek 12.2. 2016
9:00 - 10:00
10:15 - 11:15 

Umění doby Karla IV.

 • země Koruny české jako ohnisko kulturního transferu
 • Karel IV. jako podporovatel a mecenáš umění, kultury a vzdělanosti
 • Karel IV. jako fundátor a objednavatel uměleckých děl
 • významné příklady architektury, sochařství, malířství atd. karlovských českých zemí
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Pátek 12.2. 2016
11:30 - 12:30
13:15 - 14:15            

Křesťan Karel IV. aneb zbožnost karlovských Čech

 • česká církevní organizace ve středověku
 • založení pražského arcibiskupství
 • řehole a mnišské řády karlovského období
 • nové trendy zbožnosti a spirituality
 • kult světců a zemských patronů
 • Karel IV. mezi církevní reformou a křesťanským nonkonformismem
doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.                      Pátek 12. 2. 2016
14:30 - 15:30
15:45 - 16:30 

Registrace

 
Copyright 2010 - 2017 HelpTour